Tesa

Detalji

Širina: 56 cm;
Dubina: 59 cm;
Visina: 80 cm;

680.00 KM