Aura

Detalji

Širina: 65 cm;
Dubina: 63 cm;
Visina: 70 cm;